ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารกรม
โครงสร้างสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
บริหารงานบุุคคล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
แนะนำจังหวัดเชียงใหม่

สาธารณภัย

ภัยหนาว
ภัยแล้ง
หมอกควันและไฟป่า
อุทกภัย วาตภัย และ โคลนถล่ม
อัคคีภัย
อุบัติภัยทางถนน
แผ่นดินไหว

ฐานข้อมูล

ข้อมูลเครื่องมือกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่
OTOS จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ เสี่ยงภัย+ มิสเตอร์ เตือนภัย จ.เชียงใหม่

ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย"
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.56 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรม ปภ. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ และปภ.สาขาเชียงดาว ฮอด สะเมิง และฝางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่บรรยายพิเศษให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งแบบบูรณาการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ. ร่วมบรรยายพิเศษให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งแบบบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจัดโดยอำเภอแม่แตง นายอภิชาิติ ชุ่มเชื้อ นายอำเภอแม่แตงเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ICS ให้แก่ผู้บริหารระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ให้แก่ผู้บริหารของจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เรื่องระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์และการฝึกซ้อมแผน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย) ณ โรงเรียนทุติยะโพอนุสรณ์ และชุมชนบ้านดอยจะนะ ต.แม่อาย อ.แม่อาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดกระบวนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ
รองผวจ.เชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย
วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จำนวน 3,000 ผืน ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยหนาว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2 จุด คือ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง และเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จุดละ 1,500 ผืน
ปภ.เชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ปภ.เชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ปภ.เชียงใหม่และศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่เยาวชน
ปภ.เชียงใหม่ จัดโครงการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Cultuer)ให้แก่เยาวชน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมปลาย จำนวน 100 คน จาก 10 โรงเรียน
ปภ.จ.เชียงใหม่ร่วมปล่อยขบวน 7 วันอันตราย
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ร่วมปล่อยขบวน 7 วันอันตราย "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ราษฎรอำเภอกัลยาณิวัฒนา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ราษฎรอำเภอกัลยาณิวัฒน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าห่มให้แก่ราษฎร ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบผ้าห่มให้แก่ราษฎร ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบเครื่องกันหนาว ในพื้นที่ อำเภอจอมทอง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบเครื่องกันหนาว ในพื้นที่ อำเภอจอมทอง
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมปล่อยแถวบูรณาการระดมกวดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 สนง.ปภ.เชียงใหม่ ร่วมปล่อยแถวบูรณาการระดมกวดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดเนื่องในเทศกาลวันคลิสต์มาศและปีใหม่ 2556
ปภ.เชียงใหม่ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง-หนีไฟและแผ่นดินไหวให้กับบริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปภ. ได้ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง-หนีไฟและแผ่นดินไหว ให้กับพนักงานบริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริเวณอาคารของบริษัทฯ เลขที่ 224/7 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งมีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้โดยการกดกริ่งสัญญาไฟไหม้การใช้ Smoke เพื่อความสมจริง
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมโครงการสปริงนิวส์ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ปี 55
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการสปริงนิวส์ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ปี 55 ณ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ รายการร่วมมือร่วมใจ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่ม เครื่องกันหนาว แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
ปภ.เชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติตามโครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ปภ.เชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติตามโครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ อสม.ได้มีการเตรียมความพร้อม และตระหนักในบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมของการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
สนง.ปภ.จ.ชม ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงและแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงและแผ่นดินไหว) ณ อาคารที่ทำการเทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่จัดประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแผ่นดินไหวและภัยแล้ง ปี 2556
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ย.55 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแผ่นดินไหวและภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2556 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม และนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.จังหวัด เป็นเลขานุการฯ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดในขณะนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนนับแต่นี้จนถึงเดือนเมษายน ปี 2556 จึงมีข้อสั่งการให้เตรียมความรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวประกอบกับปัจจุบันได้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการรับเมื่อเกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและส่งมอบโครงการสร้างเสริมมาตรการบรรเทาภัยของชุมชน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ปภ.เชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและส่งมอบโครงการสร้างเสริมมาตรการบรรเทาภัยของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลาก เรื่อง การพัฒนาระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมรณรงค์ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง ประจำปี 2556
ผู้ว่าราชการเชียงใหม่นายธานินทร์ สุภาแสน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมประกาศวาระจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง ประจำปี 2556
ปภ.เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่ ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการแก้ไขหมอกควันและไฟป่า อันจะนำไปสู่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการเผาจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุ ของหมอกควันและไฟป่า
ปภ.เชียงใหม่ร่วมรับป้อเมืองเชียงใหม่นายธานินทร์ สุภาแสน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หน.ปภ.นำเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับป้อเมืองเชียงใหม่นายธานินทร์ สุภาแสน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดีในการต้อนรับป้อเมืองคนใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมต้อนรับอย่างมากมาย
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.เข้าพบแสดงความยินดีอผู้บังคับบัญชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
1 ตุลาคม 2555 เวลา 09.45 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพาหน.สนง.ปภ.เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องเป็นการรับตำแหน่งในวันแรก โดยท่านได้ฝากบอกให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการ สื่อมวลชนทุกท่าน ว่าท่านจะระลึกในไมตรีจิตของทุกท่านที่มอบให้ตลอดระยะเวลา 2 ปี ตราบชีวิตจะหาไม่/ปภ.เชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) กล่าวคำรำลึกถึงจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) กล่าวคำรำลึกถึงจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ปภ.เชียงใหม่ส่งท่านพ่อเมืองเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" ได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งได้ตะเวณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี
ขอแสดงมุทิตาจิตแก่นายทรงศักดิ์ วิบูลย์มาหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่เกษียณอายุราชการ
ปภ.เชียงใหม่นำโดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ. และเจ้าหน้าที่ปภ.เชียงใหม่ทุกคนร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่นายทรงศักดิ์ วิบูลย์มาหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องอาหารฟ้าใส จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่เข้าร่วมโครงการผู้ว่า หัวหน้าส่วนราชการ พบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ปภ.ออกไปให้บริการประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไข ในงาน "ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พบปะประชาชน " ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดฝายพับได้
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ปภ.เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดใช้การงานฝายพับได้ TYPE ll ณ ฝายแม่โฮม บ้านต้นฝึ้ง หมู่ที่ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างกรมชลประทานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งบสนับสนุน 5,000,000 บาท
รำลึกไมตรีจิต ท่านพ่อเมืองเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 หัวหน้าสำนักงานปภ.เชียงใหม่ (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานรำลึกไมตรีจิต สุขสราญตรึงใจ พ่อเมืองเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทั้งผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
วันที่ 19 กันยายน 2555 คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่อำเภอขอรับความช่วยเหลือก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันฯ ร่วมการแถลงรายงานสถานการณ์น้ำ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ฝายท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
สนง.ปภ.จ.ชม ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2555 (NECTEC-ACE 2012)
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2555 สนง.ปภ.จ.ชม ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2555 (NECTEC-ACE 2012) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ปภ.เชียงใหม่ ฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งให้กับ ทต.เมืองนะ
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานให้การฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ให้กับ ทต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ในวันที่ 11 – 14 ก.ย.55 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนะ
บริษัิท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริษัิท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ปภ.เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 33
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่สำนักงาน เปิดการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 33 ในวันที่ 4 – 7 ก.ย.55 ณ บ้านพักทัศนาจรจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ นำกระเช้าแสดงความยินดี ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบแต่อธิบดีกรมป้องกันฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มอบหมายให้นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะแสดงความยินดี กับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ปภ.เชียงใหม่ให้ความรู้แก่ลูกเสือชาวบ้านรอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวช
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หน.สนง.ปภ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการแจ้งเตือนภัย ให้แก่ผู้เข้าอบรมลูกเสือชาวบ้านรอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา รุ่นที่ 7179/2/ชม 483 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ วัดเจ็ดยอดอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่แถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วม จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร เจ เจ มาร์เกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ่อเมืองเชียงใหม่หม่อมถุงยังชีพกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบพวงหรีดให้กับญาติผู้เสียชีวิต
สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบพวงหรีดให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและก้อนหินหล่นทับศีรษะ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
ผวจ.จังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษให้แก่อปพร.ใหม่ รุ่นที่ 33
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่องบทบาทหน้าที่ของ อปพร.ในการช่วยชาติบ้านเมือง ให้แก่อปพร.ใหม่รุ่นที่ 33 จำนวน 116 คน ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่มอบกระสอบทรายให้อำเภอดอยสะเก็ดเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร
เมื่อเวลาประมาณ 11 .00 น.ได้รับแจ้งจากอำเภอดอยสะเก็ดได้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนบ้านป่าป้อง หมู่ 4 และบ้านตลาดใหญ่ หมู่ 2,3,4 อำเภอดอยสะเก็ด จึงขอรับการสนับสนุนกระสอบทราย จำนวน 5,000 ใบ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร
ปภ.เชียงใหม่ร่วมรับฟังแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านป้องกันอุทกภัย
เมื่อเวลา 09.30 น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุข ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปภ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมทั้งได้มีการซักซ้อมแนวทางการรายงานผลเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัย ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย ณ กองบังคับการสืบสวน สอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของปภ. ร่วมการฝึก 30 คน เพื่อเป็นการนำร่องและขยายผลต่อไป
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ผู้กระทำความดีในจังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) และชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 จำนวน 20 ราย ซึ่งในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบ จำนวน 2 ราย คือ นายวิชิต ตันติศักดิ์ และ นายอุทิศ ยศโต โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ รร.โกวิทธำรงเชียงใหม่
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมเป็นวิทยากร ให้กับ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 และ 23 ส.ค.55
ปภ.เชียงใหม่ประชุมทบทวนคณะกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมทบทวนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมบรรยาย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มีำกลุ่มเป้ามาย 6 อำเภอ 6 ตำบล 20 หมู่บ้าน
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ปภ.เชียงใหม่ ฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งให้กับ ทต.สันพระเนตร
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานให้การฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ให้กับ ทต.สันพระเนตร ในวันที่ 6 – 9 ส.ค.55 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยให้ความรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานที่ กรม ปภ.กำหนด
ปภ.เีชียงใหม่ร่วม"โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี"
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ. นำเจ้าหน้าที่ปภ.ทั้งข้าราชการและพนักงาน ร่วม"โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติิ์์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานเปิดโครงการฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ และคณะรัฐมนตรี ร่วมในพิธีฯ
ปภ. เชียงใหม่ ซ้อมแผนแผ่นดินไหวให้กับวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
ปภ. เชียงใหม่ จัดทีมวิทยากรซ้อมแผนแผ่นดินไหวให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง
ปภ.เชียงใหม่ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.ชม.นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปภ.เชียงใหม่เข้าร่วมพิธิเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระงสงฆ์ จำนวน 61 รูป ณ ช่วงประตูท่าแพ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอ ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
ปภ.เชียงใหม่จัดซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table-Top Exercise:TTX) แผ่นดินไหว
เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table-Top Exercise:TTX) แผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอสันทราย โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ร่วมออกนิทรรศการกาดนัดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นำอุปกรณ์เตือนภัยดินถล่ม ออกแสดงและร่วมจัดนิทรรศการ จัดทำหน่ายหมวกนิรภัยราคาถูก ในโครงการกาดนัดบริการประชาชน ณ บริเวณลานภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.33
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.33 และนำระบบเตือนภัยดินถล่มร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการตรวจความพร้อม ณ ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2555
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 หัวหน้า สนง.ปภ.เชียงใหม่ (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2555 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่จัดประชุมกชภจ.ครั้งที่ 5/2555
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ร่วมซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยระดับอำเภอ (อ.แม่แจ่ม)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ร่วมซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม (CPX) ระดับอำเภอ ประจำปี 2555 ณ บ้านสามสบ หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานการซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม
ปภ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ให้การต้อนรับคณะเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม นำโดย พลตรีเด่นดวง ทิมวัฒนา ผู้ช่วยผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัย ณ อบต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า และบ้านห้วยหินดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสงวน พงษ์มณี ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการชุมดังกล่าว และลงตรวจสภาพพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.จังหวัดเชียงใหม่ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายดุลยเดช ชินวัตร ผอ.สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน SIM ระบบ GSM 900 สำหรับใช้งาน Remote Telemetry พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 244 หมายเลข ณ บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่มอบอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้อำเภอ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กรุณามอบเครื่องมืออุปกรณ์ ให้กับนายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ แทนนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวรายงาน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 จนท.ปภ.เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว) ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ
ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประชาคม อปพร. สัญจรประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมประชาคม อปพร. สัญจรประจำปี 2555 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอสะเมิงเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามฯ ของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะฯ ประชุมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ปลายน้ำ กลางน้ำ และต้นน้ำ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ปภ.เชียงใหม่ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ โดย นางศิริพรรณี บุณยมาลิก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการ "รับน้องวัยใส ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" จากความห่วงใยของผู้บริหารและคณาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสลวง
หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานโครงการและมาตรการบรรเทาสาธารณภัยน้ำท่วม โดยมีนัำกศึกษาจำนวน 20 คนเข้าร่วมรับฟัง
ปภ.เชียงใหม่ประชุมซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของกองอำนวย การป้องกันฯ โดยจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2555 เรื่องการปล้นยึดอากาศยาน อาคาร และตัวประกัน ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2555
หัวหน้าปภ.เชียงใหม่นายคมสัน สุวรรณอัมพา ให้การต้อนรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรนบ.ปภ.รุ่นที่ 8
หัวหน้าปภ.เชียงใหม่นายคมสัน สุวรรณอัมพา ให้การต้อนรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตร นบ.ปภ.รุ่นที่ 8 จำนวน 50 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ จัดนักเรียน นักศึกษา ร่วม Workshop ติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่ม
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ปภ.เชียงใหม่ จัดนักเรียน นักศึกษา 4 สถาบัน ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มแบบสมองกิลฝังชิพ ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดตั้งที่ อบต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง 2.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดตั้งที่ อบต.บ้านปง อ.หางดง 3.วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ติดตั้งที่ อบต.บ้านปง อ.หางดง และ4.วิทยาลัยการอาชีพฝาง ติดตั้งที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ปภ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มนักเรียนอาชีวะ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ปภ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียน นักศึกษา 4 สถาบัน 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 3.วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ4.วิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ ห้องสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มจาก NECTEC ร่วม workshop
ปภ.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในงาน"มหัศจรรย์พรรณไม้และวันต้นไม้แห่งชาติ"
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ปภ.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในงาน"มหัศจรรย์พรรณไม้และวันต้นไม้แห่งชาติ" เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกและกระตุ้นให้ชุมชนรอบๆ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นความสำคัญ ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไ้ม้โดยได้มีส่วนร่วมในการปลูก การดูแลรักษาต้นไม้ ร่วมอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ปภ.เชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลเชียงดาว
เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่ ปภ.เชียงใหม่ รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลเชียงดาว มีเจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับอัคคีภัย จำนวน 2 รุ่น
ปภ.เชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ บริษัทเคซีซีพี 2011 กรุ๊ปจำกัด
เจ้าหน้าที่ ปภ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ บริษัทเคซีซีพี 2011 กรุ๊ปจำกัด (Spa Clean) ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปิดการฝึกอบรมอปพร.จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดอบรมอปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 32 จำนวน 297 คน โดยมีนางศิริพรรณี บุญยมาลิก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการเป็น ผู้กล่าวรายงาน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่อปพร.ใหม่ทั้งหลาย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดในพิธิ "โครงการพื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดในพิธิ "โครงการพื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบรรยายพิเศษ "อปพร.กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์"
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบรรยายพิเศษ "อปพร.กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์"
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านม้ง - ดอยปุย
ปภ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากกงสุลอังกฤษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลอังกฤษ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ ต้อนรับ ผอ.ศปป 4 กอ.รมน .และคณะ
นายคมสัน สุวรรณอัมพา บรรยายเรื่องปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ แก่ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะ ในโอกาศเดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ สวท.เชียงใหม่ ครบรอบ 41 ปี
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมแสงความยินดี กับสวท.เชียงใหม่ ในวาระครบรอบ 41 ปี "วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข"
โครงการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการจัดงานตามโครงการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตาม โครงการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบจากอุทกภัย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามจากสถาบันอุดมศึกษา ตรวจติดตามผลโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกรทบจากสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อำเภอที่มีการรายงานไฟป่าและหมอกควันดีเด่น
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอดอยหล่อที่มีการรายงานการพบเห็นไฟป่า และหมอกควันดีเด่น ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 30 เมษายน 2555
ปภ.เชียงใหม่รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยฯจากกรมปภ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่มีผลงานดีเด่นที่บ้านนาหึก หมู่ที่ 1 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม ในโครงการ "ศูนย์เตรียมพร้อม ป้องกันแภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบโล่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.เชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 10 และ15 เข้าตรวจราชการปภ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 10 และ15 พร้อมด้วยนายสิงหนาท ราชภัณฑารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าตรวจราชการปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2555 โดยได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.จังหวัด และเจ้าหน้าที่ปภ.เชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่การประชุม VDO Conference ติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2555
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุม VDO Conference ติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2555
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ปภ.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ปภ.เชียงใหม่รดน้ำดำหัวหัวหน้าปภ.
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ปภ.เชียงใหม่ นางศิริพรรณี บุณยมาลิก นำเจ้าหน้าที่ปภ.เชียงใหม่ รดน้ำดำหัวหัวหน้าปภ.จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา เนื่องในโอกาสปีใหม่เืมือง หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปภ.เชียงใหม่ต่อไป
ปภ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ รีสอร์ท ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จาก 4 อำเภอ 15 ท้องถิ่น 28 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จาก 5 อำเภอ 19 ท้องถิ่น 91 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ
ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี
หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ปภ.เีชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูง ณ โรงแรมโฮเทล เอ็ม เชียงใหม่ (โรงแรมมนตรีเก่า) และทางน้ำในบริเวณ คูเมือง
อปพร. หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 30 ฝึกโรยตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง
อปพร. หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 30 ฝึกโรยตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษ เรื่อง "อปพร. กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์" ณ บ้านทัศนาจร
ปภ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 6 อำเภอ 20 ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ห้องประชุมนานาชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษ เรื่อง อปพร. กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนเชียงใหม่ ที่ 1
ปภ.เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ CBDRM รุ่นที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (CBDRM) รุ่นที่ 3 ณ อบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมอกควัน ไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับสงกรานต์ 2555
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมาถึง เน้นย้ำตามมาตรการหนักของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มมาตรการเสริมพิเศษงดเหล้าเข้าคูเมือง ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้น้อยลดจากสงกรานต์ปีที่แล้ว
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีชุมนุมสวนสนาม "วันอปพร. ประจำปี 2555"
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีชุมนุมสวนสนาม "วันอปพร." จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร. และอปพร. เข้าร่วม 25 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 1,500 นาย ซึ่งนายก อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นประธานในพิธี
พิธีลงนาม MOU ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NECTEC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน โดยใช้ระบบเตือนภัยดินถล่มของจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบแก่จังหวัดเสี่ยง ในการติดตั้งและพัฒนาเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผวจ.เชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง อปพร.กับการปกป้องสถาบันพระกษัตริย์
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ "อปพร.กับการปกป้องสถาบันพระกษัตริย์" ให้กับ อปพร. รุ่นที่ 28 จำนวน 87 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนเชียงใหม่ ที่ 1 โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ
ว่าที่พันตรีธีระ สันติเมธี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปภ.ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของปภ.จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2555 ว่าที่พันตรีธีระ สันติเมธี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานให้แก่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ปภ. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศลาว
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ สาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ CBDRM รุ่นที่ 2 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง
เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรม CBDRM รุ่นที่ 2 ณ อบต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชัยกรรณ สุวรรณ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่แตงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ปภ.ชม.ดำเนินการฝึกอบรม CBDRM รุ่นที่ 1 ให้อปท.ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
เมื่อวันที่ 5 และ 6 มีนาคม 2555 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรม CBDRM รุ่นที่ 1 ให้แก่ อปท. ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ปภ.เชียงใหม่จัดประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวัน อปพร.
เมื่อวันที่ 29 ก.พ.55 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวัน อปพร. เนื่องในวัน อปพร. วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลางจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2555 ฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานพิธีประตูท่าแพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้า.สนง.ปภ.จ.ชม เข้าร่วมประชุมชี้แจง/นำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15
สนง.ปภ.จ.ชม. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่ริม
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้า.สนง.ปภ.จ.ชม เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่ริม
ศูนย์ เขต 10 ลำปาง ร่วมกับสนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลทาง E-report
ศูนย์ เขต 10 ลำปาง ร่วมกับสนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลทางถนนในช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2555 ทางระบบ E-report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษเรื่อง "อปพร. กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์"
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษเรื่อง "อปพร. กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์"
จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อุทกภัย)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อุทกภัย)ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษให้ผู้เข้ารับการอบรม อปพร.
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 255 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษให้ผู้เข้ารับการอบรม อปพร.
สนง.ปภ.จ.ชม ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการพบประชาชน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการพบประชาชน
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงแผนการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและกิจกรรมรณรงค์แก้ไขไฟป่า
ปภ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงแผนการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2555 ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สนง.ปภ.จ.ชม ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผวจ.จังหวัดเชียงใหม่รับมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว จ.เชียงใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผวจ.จังหวัดเชียงใหม่รับมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว จ.เชียงใหม่ จากคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ผู้จัดการอาวุโส กิจการบรรษัท กิจการสาธารณะเทศโก้โลตัส ภายใต้โครงการ "ไทยช่วยไทย กับเทสโก้ โลตัสช่วยผู้ประสบภัยหนาว" ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น.นายบรรพต คันทเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2555
Tesco Lotus มอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 บริษัท Tesco Lotus ได้มอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานกาชาดและงานฤดูหนาว
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานร่วมงานกาชาดและงานฤดูหนาวประจำปี 2555
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยใกล้เขตพระราชฐาน (พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ)
เมือวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยใกล้เขตพระราชฐาน (พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ) โดยมีนายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและอธิบายการฝึกซ้อมฯ
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการบริเวณหน้าตู้ยามจราจร สามแยกศรีบุญเรือง อ.แม่ริม หน้าตู้ยามแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทรายและหน้าตู้ยามบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง นำคณะศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติฯตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการบริเวณหน้าเทศบาลตำบลสุเทพ หน้าสภ.หนองผึ้ง อ.สารภี และหน้าที่ว่าการอ.หางดง
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังจุดให้บริการประชาชนแขวงการทางที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ 5 E
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนเครื่องกันหนาวช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยหนาว
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อบขบวนรถส่งเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สิริ สุวรรณอัมพา
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สิริ สุวรรณอัมพา มารดาของนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ สุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรและทำความสะอาดทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนโชตนา)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในกำกับกระทรวงคมนาคมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรและทำความสะอาดทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนโชตนา)
ผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบมอบถุงยังชีพพระราชทาน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ตามโครงการ “ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ไปในพิธีมอบมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ถุง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ตามโครงการ “ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ไปในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีปล่อยแถวป้องกันและรักษาความปลอดภัยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่และ อปพร. ร่วมพิธีปล่อยแถวป้องกันและรักษาความปลอดภัยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลื่อผูประสบภัยหนาว อำเภอสะเมิง
นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลื่อผูประสบภัยหนาว อำเภอสะเมิง
นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลื่อผูประสบภัยหนาว อำเภออมก๋อย
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลื่อผูประสบภัยหนาว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สนง.ปภ.จ.ชม ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 18.30 น. สนง.ปภ.จ.ชม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ "5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554" โดยร่วมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานได้จัดพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายเครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
จังหวัดเชียงใหม่ทอดผ้าป่าหมวกนิรภัย เพื่อสนับสนุนปีรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีกองทุนหมวกนิรภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ในวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 12.30 น. เพื่อหารายได้เข้ากองทุนหมวกนิรภัยจังหวัดเชียงใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กองละ 199 บาท โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
นายภาคิน สมมิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการติดตามฯ โครงการแผนฟื้นฟูเยียวยาฯ เชียงใหม่
นายภาคิน สมมิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการติดตาม และสนับสนุนโครงการแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น.
จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามโครงการ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามโครงการ "5 ธันวา รวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคล"
อำเภอสารภีและอำเภอไชยปราการ มอบเงินและสิ้งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 อำเภอสารภีและอำเภอไชยปราการ มอบเงินและสิ้งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง
การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ผ่านระบบ Video Conference
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 เวลา 13.30 น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ผ่านระบบ Video Conference
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบไข่ไก่ 6,500 ฟอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสหกรณืผู้เลี้ยงไข่ไก่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบไข่ไก่ 6,500 ฟอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสหกรณืผู้เลี้ยงไข่ไก่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคุณอุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางจากคุณอุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์
ผวจ.เชียงใหม่และปภ.จ.เชียงใหม่รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคกลาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจนท.ปภ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ สิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคกลาง จากเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จากวัดต้นเปา อ.สันกำแพง และคณะสงฆ์ อ.แม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ร่วมกับนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ร่วมรับเงิน สิ่งของบริจาค จากอำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบล ท่ากว้าง ดอนแก้ว ไชยสถาน หนองแฝก สันทรายมหาวงค์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เชียงใหม่เน้นย้ำรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
ในจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือแนวทางการจัดหากองทุนสำหรับจัดซื้อหมวกนิรภัยการออกแบบจัดซื้อและการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแดงพร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านใหม่ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 พระอธิการสุระวิสุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแดงพร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านใหม่จอมแดง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม
ธารน้ำใจชาวเชียงใหม่มอบแด่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
18 ตุลาคม 2554 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของประกอบด้วยถุงยังชีพ น้ำดื่ม เสื้อผ้า เครื่องใช้ฯลฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 คันรถ
ธารน้ำใจจากชาวเชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 100,000 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินพระราชทานดังกล่าวแก่นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชประสงค์ต่อไป
ผวจ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย อ.สันทราย และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย ในจากเหตุแม่น้ำปิงล้นตลิ่ง เข้าท่วมในพื้นที่ อำเภอสันทราย และในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ( VTC )
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐น. ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ( VTC ) เพื่อมอบนโยบายสำคัญและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและรับทราบสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี ๒๕๕๔
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่แถลงข่าว ศูนย์บรรเทาฯกองบิน 41 รวมใจช่วยอุทกภัยชาวเหนือ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว"ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 รวมใจช่วยอุทกภัยชาวเหนือ "
เชียงใหม่ร่วมประชุมระบบการประชุมทางไกล ( VTC ) รับสถานการณ์อุทกภัย
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐น. ฯพณฯนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ( VTC ) เพื่อมอบนโยบายสำคัญและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม