ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารกรม
โครงสร้างสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
บริหารงานบุุคคล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
แนะนำจังหวัดเชียงใหม่

สาธารณภัย

ภัยหนาว
ภัยแล้ง
หมอกควันและไฟป่า
อุทกภัย วาตภัย และ โคลนถล่ม
อัคคีภัย
อุบัติภัยทางถนน
แผ่นดินไหว

ฐานข้อมูล

ข้อมูลเครื่องมือกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่
OTOS จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ เสี่ยงภัย+ มิสเตอร์ เตือนภัย จ.เชียงใหม่